IOTA货币单位换算器

在下面任意输入框填入一个IOTA数量,其它输入框会自动显示对应单位换算后的IOTA数量。

P-iota

T-iota

G-iota

M-iota

K-iota

I-iota

为了简化,IOTA使用SI系统(国际单位制)来计量。
IOTA上最小的单位是iota,100万iota被称为MegaIota或Miota (Mi),
这是IOTA的基本单位,用于在加密货币交易中进行交易。
按大小顺序,单位之间的换算关系为:
Iota= 1
1 Iota= 1i= 1i
1 Kiota= 1Ki= 1,000i
1 Miota= 1Mi= 1,000,000i
1 Giota= 1Gi= 1,000,000,000i
1 Tiota= 1Ti= 1,000,000,000,000i
1 Piota= 1Pi= 1,000,000,000,000,000i